24/05/2022

Assistant Supervisor

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าในขั้นตอนการโหลดสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกําหนดของลูกค้า
 • ตรวจสอบเอกสารบันทึกคุณภาพในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกําหนดของลูกค้า
 • รับแผนการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชานําไปวางแผนในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารเวลาเข้า-ออกของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับเวลาเข้างานของแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและกฎระเบียบของบริษัท
 • สรุปปัญหาและวิธีการแก้ไข-ป้องกัน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบเครื่องมือวัดที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
 • ติดต่อประสานงานและ สื่อสารกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • แจ้งเจ้าของพื้นที่ หรือผู้บังคับบัญชา หรือ Senior management รับทราบ เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ อาหารหรือโรงงาน

 

อํานาจ    

ในกรณีที่พนักงานในตําแหน่งนี้ไม่อยู่ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่แทน

คุณสมบัติที่ต้องการ 

 • การศึกษา               

ปวส. หรือประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี

 • ประสบการณ์

การควบคุมภาพการโหลดสินค้าอย่างน้อย 3 ปี

 • ความชำนาญ           

การตรวจสอบการโหลดสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร

 • การฝึกอบรม