ข่าวประชาสัมพันธ์
02/02/2024

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคาร

ประกาศเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคาร คสค. 3 ชั้น ไลน์เป่าลม

                       เนื่องด้วย บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ประกวดราคา        งานจ้างก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น ไลน์เป่าลม ณ สถานประกอบการของบริษัท เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 3 ถนน พระราม 2      ตำบล บ้านบ่อ อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคา รับประกาศเสนอราคา รับแบบก่อสร้าง และความต้องการจากบริษัทฯ รวมทั้ง รายละเอียดในการเสนอราคาตั้งแต่วันที่
5-14 กุมภาพันธ์ 2567

2. ผู้เสนอราคา เข้าดูสถานที่ติดตั้ง งานก่อสร้างส่งคำถามและข้อสงสัย เป็นลายลักษณ์อักษรทางโทรสาร หรือ e-mail ที่คุณธวัชวงศ์ (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
เบอร์โทร (034) 845-575-91 5104  เบอร์แฟ็กซ์. (034)845-546,e-mail : thawatwong.a@asianalliance.co.th ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ก่อนเวลา 12:00 น. จะตอบทุกข้อสงสัยทุกข้อที่ผู้เสนอราคาทุกรายถามมา และจะแจ้งคำตอบนั้นแก่   ผู้เสนอราคาทุกราย ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 17: 30 น.

3. ผู้เสนอราคา ส่งเอกสารการเสนอราคาทุกราย ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 17:00 น. โดยให้จ่าหน้าซองถึง “คุณเอกราข พรรณสังข์
(กรรมการผู้จัดการ) บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เสนอราคาโครงการ ก่อสร้างอาคาร คสล. 3 ชั้น ไลน์เป่าลม”
ณ. สำนักงาน     ชั้น 1 แผนกประชาสัมพันธ์

4. บริษัทจะเทียบราคาและเจรจารายละเอียด กับผู้ที่บริษัทคัดเลือก

ประกาศ ณ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567