Asian Link

เชื่อมโยงทุกธุรกิจภายในกลุ่ม
เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของวัตถุดิบ

AAI เป็นส่วนหนึ่งใน Asian Link ที่เป็นการเชื่อมโยงธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท Asian เพื่อการ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในกระบวนการแปรรูปทูน่า เราใช้เนื้อในการผลิตทูน่า กระป๋องหรือ Human Food และนำเศษและเลือดมาผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง และยังนำ หัว หาง ก้าง หนัง มาผลิตปลาป่น ส่งไปผลิตเป็นอาหารกุ้งและอาหารปลา นำไปขายให้เกษตรกรและ กลับไปซื้อกุ้งและปลา เพื่อมาผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง ทำให้สามารถรับประกัน คุณภาพ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

จำหน่ายภายในประเทศและส่งออก