Human
Development

ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ได้แก่ การมีนโยบายบริหารงานบุคลากรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานในด้านการจัดการวิชาการและวัฒนธรรมการทำงานให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน กำหนดแนวทางการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทราบ อีกทั้งสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ความปลอดภัยของพนักงาน เป็นประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญตลอดมา และมีการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มข้น โดยมีมาตรการและข้อบังคับในการทำงาน จัดทำมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนมีข้อบังคับในการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ทั้งยังมีการให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ เก็บรวมรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเชิงระบบ

การให้ค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
มีการวัดผลอย่างเป็นระบบและโปร่งใส

AAI มุ่งดำเนินงานด้านการจัดการเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยนำระบบการประเมินผลงานมาใช้ในการพิจารณาการวัดผลอย่างเป็นระบบและโปร่งใส มีการเปรียบเทียบโครงสร้างค่าตอบแทนกับกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวม พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กรได้ มีนโยบายการปรับเงินเดือนโดยคำนึงถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานพัฒนาจนสามารถสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้มากขึ้น

การฝึกอบรมและสร้างโอกาส
ในการเติบโตตามสายงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง จึงมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถพนักงาน ให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการและวัฒนธรรมการทำงาน ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นการเป็นคนดีและคนเก่ง สร้างความสำคัญ และคุณค่าในตัวพนักงานตามค่านิยม “AAI’S”