Environment

AAI มีความตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยวางแผนการดำเนินงาน การนำไปใช้และ การปฏิบัติ การตรวจสอบและแก้ไข การทบทวน รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด

AAI ได้ดำเนินการโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน มีกำลังการติดตั้งรวมของระบบเท่ากับ 3,531 กิโลวัตต์ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 4,788,670 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี สามารถประหยัดค่าไฟได้ 17,221,605 ต่อปี และช่วยลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 2,725.71 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อปี ปัจจุบัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2564 และเริ่มจ่ายไฟในเดือนพฤษภาคม 2564

การบริหารจัดการน้ำ

การที่บริษัทฯ มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตสูง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเสียจากกระบวนการ ผลิตเป็นผลกระทบที่สำคัญ AAI ตั้งเป้าที่จะวางแผนการบริหารจัดการน้ำที่ครอบคลุมตั้งแต่ การประเมินความเพียงพอของแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ ลดปริมาณการใช้น้ำต่อตันผลิต ลดปริมาณน้ำเสียต่อตันผลิต และการบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

การจัดการมลพิษทางอากาศ

AAI ให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกสู่อากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน ตลอดจนชุมชนและสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบของโรงงาน โดยออกมาตรการเพื่อ การจัดการมลพิษทางอากาศใน 2 ส่วน ได้แก่ ลดมลพิษในอากาศ ฝุ่นละอองและไอระเหย (สารเจือปน) จากการใช้เชื้อเพลิง และบังคับให้ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้ามาในสถานประกอบการ ต้องไม่มีควันดำ และต้องมีหลักฐานการตรวจสภาพรถแสดงในกรณีที่ถูกร้องขอ

การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R

AAI มีการนําแนวคิด 3Rs คือ Reduce, Reuse และ Recycle มาประยุกต์ใช้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต ขั้นตอน/วิธีการ ผลิต และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีของเสียจากกระบวนการน้อยที่สุด ตลอดจนมีกำหนดมาตรการด้านการกำจัดของเสียที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยกขยะ และวิธีการในการกำจัดขยะ ทั้งที่เป็นขยะทั่วไป ขยะปนเปื้อน และขยะอันตราย ตลอดจน มาตรการในการคัดเลือกบริษัทภายนอกที่รับขยะของกลุ่มบริษัทไปกำจัด

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

AAI ตระหนักดีว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงานการขนส่ง การทำ เกษตรกรรมและปศุสัตว์ การตัดไม้ทำลายป่า การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆ ล้วนแต่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น บริษัทฯ จึงมุ่งกำหนด แนวทางในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และคำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก กิจกรรมของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า การเติบโตของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม