Efficiency

ดําเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การใช้ วัตถุดิบ ให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยการนําเครื่องจักร มาใช้ทดแทนแรงงานคน การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน และการปรับปรุง ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทมีการจัดหาทูน่าทั้งตัวมาใช้ในการผลิต โดยนำส่วนเนื้อของทูน่ามาผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมทานบรรจุในภาชนะปิดผนึก พร้อมทั้งนำส่วนที่เหลือจากการแปรรูปทูน่า เช่น เนื้อแดง (Red Meat) มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก และนำ หัว หาง ก้าง หนัง ของทูน่า ส่วนที่เหลือของทูน่าทั้งหมด รวมถึงน้ำจากกระบวนการนึ่งทูน่า ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (By-product) จำพวกปลาป่น เป็นต้น

ดูกระบวนการ ASIAN LINK

การใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน

ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนต้นทุนต่อจำนวนแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันต่ำลง ทั้งยังมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างยิ่ง AAI จึงกำหนดนโยบายสำคัญให้ทุกองค์กรในกลุ่มบริษัท เพิ่มกำลังการผลิตโดยไม่ให้เพิ่มแผนอัตรา กำลังหรือจำนวนแรงงาน ด้วยการนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มากขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

AAI ตระหนักว่า การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเป็นความรับผิดชอบของทุกคน จึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องในทุก กิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้ได้วิธีการทำงานที่ดีขึ้นเสมอ เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ แรงงาน พลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะทำให้การผลิต สินค้าเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด