เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารพร้อมทานบรรจุในภาชนะปิดผนึก สู่สากล ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มี ส่วนได้เสียและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

องค์กรมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง มีสุขภาพดี มีความสุข ทุกครอบครัว

ผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยคุณภาพ และราคาที่แข่งขันได้

มีนวัตกรรมใหม่ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และด้านวิธีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างเพียงพอในการสื่อสารและบริหารงาน

ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย มาตรฐานแรงงานที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

A

Ambition
มุ่งมั่นพัฒนา

A

Adaptable
พร้อมปรับตามยุคสมัย

I

Integrity
ใส่ใจในจริยธรรม

S

Skills
นำทักษะมาประยุกต์ใช้

เป้าหมาย

บริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารพร้อมทานบรรจุในภาชนะปิดผนึกที่ได้รับ ความไว้วางใจจากผู้บริโภคในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตโดย การนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ อย่างสูงสุด มีการพัฒนาบุคลากร และการให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร รวมถึงเพิ่ม ขีดความสามารถในการรักษาผลกำไรอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำแผนธุรกิจ เพื่อผลักดันให้บริษัทสามารถเติบโตตามเป้าหมาย

กำลังการผลิต

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
(Pet Food)

เป็นผู้รับจ้างผลิต ที่ครอบคลุมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก และอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีนวัตกรรมเพื่อพร้อม นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายให้เหมาะสม ยกระดับจากการเป็นผู้ร่วมพัฒนา ผลิตภัณฑ์ (Co-developer) เป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partners) ที่เข้าใจในความต้องการ ของคู่ค้า และทำให้คู่ค้าไว้วางใจที่จะเติบโตไปร่วมกัน อีกทั้งวางเป้าหมายในการต่อยอดในธุรกิจนี้ ด้วยการมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงแบบ เปียกและแบบเม็ดเพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กำลังการผลิต

  • อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก42,000 ตัน/ปี
  • อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด20,000 ตัน/ปี

ธุรกิจอาหารพร้อมทาน
ในบรรจุภัณฑ์ภาชนะปิดผนึก
(Human Food)

เป็นผู้รับจ้างผลิตอาหารในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึก ทั้งในแบบกระป๋อง แบบถุงปิด สุญญากาศ (Pouch) และแบบบรรจุถ้วยพลาสติก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ปลาทูน่าเป็นวัตถุดิบหลัก และผลิตภัณฑ์อื่น มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและความ สามารถในการแข่งขัน เพื่อรักษาผลประกอบการที่ดีและน่าพอใจ พัฒนาคู่ค้า ให้เติบโตไปด้วยกันในระยะยาว

กำลังการผลิต

  • คิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จ17,500 ตัน/ปี
  • ปลาป่น6,000 ตัน/ปี