Rights
of Human

ดําเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิทธิความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ มีนโยบายด้านการเคารพ กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและ ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน และออกแถลงการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการ ประมง ในนโยบายการไม่ทําการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นําเข้า ส่งออก นําผ่าน จําหน่าย ซึ่งสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ มีนโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางในการแจ้ง เบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือ ให้เบาะแสในการ ตรวจสอบ

การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน

AAI ออกและทบทวนนโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนที่เท่าเทียม โดยไม่แบ่งตามเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา สีผิว

การไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ไม่ข้องเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาส หรือการประมงผิดกฎหมาย

AAI เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทำการประมง ผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายซึ่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จาก การทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการประมง โดยจะปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้ถึงที่สุด ที่จะรักษามาตรฐานการประกอบการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน และให้มีการทำประมงอย่างยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

AAI มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับ ดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทมีนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการข้อร้องเรียนอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม

AAI ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำต้องสงสัยว่าเป็นความผิดต่อกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัท โดยกำหนดช่องทาง วิธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบ และการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อเท็จจริง ดังนี้

ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียน

สายด่วนรับข้อร้องเรียน (24 ช.ม.)

โทรศัพท์ : 095-372-0144

เลขานุการบริษัท

อีเมล : AAI-Secretary@asianalliance.co.th
ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

สำนักตรวจสอบภายใน

อีเมล : AAI-IA@asianalliance.co.th
ไปรษณีย์ : ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

กรรมการผู้จัดการ

อีเมล : Aekarat@asianalliance.co.th
ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

คณะกรรมการตรวจสอบ

อีเมล : AAI-AC@asianalliance.co.th
ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ตู้รับข้อร้องเรียน