คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร

นายวิชัย อัศรัสกร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวประภา ปูรณโชติ

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเฮนดริคัส แวน เวสเทนดอร์พ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายเอกราช พรรณสังข์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ / กรรมการผู้จัดการ

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายเอกราช พรรณสังข์

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ

นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน / เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการสินเชื่อ

นายบัณฑิต พิเชฐพงศา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการสินเชื่อ

นางศศิญดา วิไลพล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

นางอัจฉรา หมอดี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส / กรรมการบริหาร / กรรมการสินเชื่อ

นางนฤมล จงเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี