คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร

นายวิชัย อัศรัสกร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสามารถ ชัชวาลจำรัส

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายเอกราช พรรณสังข์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ / กรรมการผู้จัดการ

ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเพ็ชร ประภากิตติกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายเพ็ชร ประภากิตติกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายเอกราช พรรณสังข์

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ

นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน / เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการสินเชื่อ

นายบัณฑิต พิเชฐพงศา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / กรรมการสินเชื่อ

นางอัจฉรา หมอดี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส / กรรมการบริหาร / กรรมการสินเชื่อ

นางนฤมล จงเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี