คณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร

นายวิชัย อัศรัสกร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวประภา ปูรณโชติ

กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเฮนดริคัส แวน เวสเทนดอร์พ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายเอกราช พรรณสังข์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิชัย อัศรัสกร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเอกราช พรรณสังข์

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน

นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสินเชื่อ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน / เลขานุการบริษัท

นายบัณฑิต พิเชฐพงศา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสินเชื่อ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน

นางศศิญดา วิไลพล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน

นางอัจฉรา หมอดี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส / กรรมการบริหาร / กรรมการสินเชื่อ

นางนฤมล จงเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี