Consumer

ดําเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความคุ้มค่าในเชิงมูลค่าเปรียบเทียบกับคุณค่า สามารถตรวจสอบ ย้อนกลับได้ ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

คุณภาพและความปลอดภัย

AAI ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ

การตรวจสอบย้อนกลับ

การตรวจสอบย้อนกลับได้ของผลิตภัณฑ์ (Traceability) นับเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่สำคัญ ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคขั้นสุดท้ายสามารถวางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายของบริษัทสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ รวดเร็ว ทุกขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในฐานะที่เป็นธุรกิจรับจ้างผลิต AAI ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านการวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัท และลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ในฐานะที่เราเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์” ซึ่งเป็น กลยุทธ์ที่สำคัญในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารพร้อมทานบรรจุในภาชนะปิดผนึก