ร่วมงานกับเรา

บริษัท ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญ
และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้า
และความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง

“เราใส่ใจพนักงานทุกคน”

บริษัทมีพนักงานมากกว่า 3,000 คน ที่ปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในสังคมไทยเคียงคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างการ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการดูแลคุณภาพชีวิตของเพื่อน พนักงานตั้งแต่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันทุกคน คือส่วนร่วมในความสำเร็จของเรา

สวัสดิการ

ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทาง

ค่ากะ

เงินกู้ยืมจากกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ

เงินสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตำแหน่ง, ค่าฝีมือ

เงินปรับประจำปี

โบนัสประจำปี

รถรับส่ง

ประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, สุขภาพ

ประกันสังคม

สวัสดิการร้านค้า

การตรวจสุขภาพ ประจำปี

การจัดงานประจำปี กิจกรรมกีฬาสี

ห้องพักบริษัท

ชุดฟอร์ม

ร่วมงานกับเรา

หัวหน้าแผนกบรรจุ

บางบ่อ, สมุทรสาคร
1 ตำแหน่ง

หัวหน้าแผนก

-
1 ตำแหน่ง

หัวหน้าแผนก

-
1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรจุ

-
1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (Asst.supervisor)

-
1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

-
1 ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

-
1 ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

-
1 ตำแหน่ง

ช่างซึมเมอร์

-
1 ตำแหน่ง

ช่างซีมเมอร์ ช่างผลิต ซ่อมบำรุง

บางบ่อ, สมุทรสาคร
1 ตำแหน่ง