24/05/2022

ช่างซีมเมอร์ ช่างผลิต ซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

 • การศึกษา:
  ต่ำสุด ปวช. ช่างกลโรงงาน/ สูงสุด ปวส. เทคนิคระบบการผลิต
 • ประสบการณ์:
  • การปรับแต่ง Double Seam ขั้นพื้นฐาน
  • งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมอาร์กอน
 • ความชํานาญ:
  มีความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้งานจากผู้บังคับบัญชากล้าที่จะยอมรับคําตําหนิหรือคําตักเตือนของผู้บังคับบัญชาและ พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข ความปลอดภันขั้นพื้นฐานในการทํางาน
 • การฝึกอบรม:
  ความปลอดภันขั้นพื้นฐานในการทํางาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ซ่อมบํารุงเครื่อง Seamer/Packing และเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนกระบวนการผลิตที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ถอด ประกอบชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ตามตารางการทําความสะอาด
 • ปรับแต่ง Double Seam ให้ได้ค่าตามมาตรฐานที่กําหนด
 • ให้การหล่อลื่น อัดจารบีเดิมน้ํามันเครื่องจักรที่ตนเองรับผิดชอบ
 • บันทึกการซ่อมบํารุงเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบํารุงเชิงป้องกันลงในแบบฟอร์มที่แผนกกําหนดไว้
 • บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ช่างที่ตนเองรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยขั้นพื้นฐานตามหลัก GMP/HACCP
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัท แผนก
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใต้บังคับบัญชา