24/05/2022

ช่างซึมเมอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • ซ่อมบํารุงเครื่อง Seamer/Packing และเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนกระบวนการผลิตที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ถอด ประกอบชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ตามตารางการทําความสะอาด
 • ปรับแต่ง Double Seam ให้ได้ค่าตามมาตรฐานที่กําหนด
 • ให้การหล่อลื่น อัดจารบีเดิมน้ํามันเครื่องจักรที่ตนเองรับผิดชอบ
 • บันทึกการซ่อมบํารุงเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบํารุงเชิงป้องกันลงในแบบฟอร์มที่แผนกกําหนดไว้
 • บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ช่างที่ตนเองรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยขั้นพื้นฐานตามหลัก GMP/HACCP
 • ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัท แผนก
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใต้บังคับบัญชา

 

 • อํานาจ

ในกรณีที่พนักงานในตําแหน่งนี้ไม่อยู่ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่แทน

คุณสมบัติที่ต้องการ 

 • การศึกษา                   

ต่ำสุด ปวช. ช่างกลโรงงาน/ สูงสุด ปวส. เทคนิคระบบการผลิต

 • ประสบการณ์
 1. การปรับแต่ง Double Seam ขั้นพื้นฐาน
 2. งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่ออาร์กอน
 • ความชํานาญ              

มีความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้งานจากผู้บังคับบัญชากล้าที่จะยอมรับคําตําหนิหรือคําตักเตือนของผู้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในการทํางาน

 • การฝึกอบรม             

ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในการทํางาน