24/05/2022

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • อนุมัติการทํางานล่วงเวลาและการลาของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ทบทวนบันทึกคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกแผนก โดยเฉพาะบันทึกในจุด CCP.พร้อมทั้งลงชื่อกํากับทุกใบ
 • ให้การอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร (Food saffety) กฎเกณฑ์/กฎหมายของแต่ละประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ทบทวนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือหรืออุปกณ์ที่ช่วยสนับสนุนการทางานและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ร่วมประชุมกับฝ่ายผลิต กรณีที่เกิดปัญหาในการผลิตและส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของสินค้ารวมทั้งกรณีที่เกิดการเบี่ยงเบนด้านคุณภาพของสินค้า ซื้อตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • ให้คําแนะน่าพร้อมตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้า
 • ควบคุมและจัดให้มีแผนการทวนสอบการเรียกคืน(MOCK recall) และการทวนสอบการสอบกลับได้(Traceability) ของผลิตภัณฑ์ที่ตนรับผิดชอบ
 • ทบทวนการผลิต การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามขั้นอนที่ถูกต้องตาม HACCP Manual และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา กรณีพบแนวโน้ม ที่อาจเกิดการเบี่ยงเบนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า เพื่อหาแนวทางการป้องกันต่อไป
 • จัดให้มีแผนนการทดสอบ(Validate)เพื่อทวนสอบความถูกต้องแม่นยําในการตรวจสอบและเฝ้าระวังจุด CCP
 • ตรวจสอบรายงานเป้าหมายประกันคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา และตรวจบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับัญชากรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดตามการแก้ไข ป้องกันกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องต่างๆทั้งในเรื่องคุณภาพของสิ้นค้าหรือกระบวนารผลิตรวมทั้งกรณี ที่ได้รับ CAR
 • แจ้งเจ้าของพื้นที่หรือผู้บังคับบัญชาหรือ Senior management รับทราบเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์อาหารหรือโรงงาน
 • รายงานผลการตรวจติดตามต่างๆ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆกรณีที่ไม่ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา
 • แก้ไขทบทวนเอกสารในระบบควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม HACC,GMP,BRC,MSC
 • จัดการฝึกอบรมให้ผู้ใต้บบังคับบัญชาเกี่ยวข้องกับการทํางาน รวมทั้งข้อกําหนดพิเศษจากลูกค้า อัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

 

อํานาจ                         

ในกรณีที่พนักงานในตําแหน่งนี้ไม่อยู่ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่แทน

 

คุณสมบัติที่ต้องการ 

 • การศึกษา                     

ปริญญาตรี (วทบ.)สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์               

ด้านควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ อุตสาหกรรมทูน่า อย่างน้อย 3-5 ปี

 • ความชํานาญ               
 1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ WORD,EXCEL,POWERPOINT
 2. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • การฝึกอบรม               

ระบบ มาตรฐาน MSC ,HACCP, GMP ,FSMA,BRC และระบบคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง