24/05/2022

ผู้จัดการแผนก ปลาป่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและตรวจสอบการผลิต การส่งมอบประจําสัปดาห์ รวมถึงยอดการผลิตเพื่อให้ได้ยอดสินค้าตามแผนผลิตและติดตามการชําระค่าสินค้าของลูกค้า
 • ควบคุมและตรวจสอบงานในแผนกปลาป่นให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด ตัดสินใจแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน
 • ให้ความรู้และอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนดและระบบคุณภาพขององค์กร
 • รับผิดชอบและตรวจสอบงานในระบบ SAP ที่เกี่ยวข้องกับแผนกปลาป่น
 • ตรวจสอบและติดตามผลงานตาม KPI ในแผนกปลาป่น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรอย่างเคร่งครัด
 • ดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่แผนกปลาป่น
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

อํานาจ   

ในกรณีที่พนักงานในตําแหน่งนี้ไม่อยู่ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • การศึกษา     

ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์     

มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

 • ความชำนาญ   

มีภาะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้

 • การฝึกอบรม     

GMP, HACCP, BRC, IFS, ISO, IFFO กฎหมายแรงงานสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน