24/05/2022

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรจุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติและแนะนําพนักงานในการทํางาน ได้อย่างถูกต้องและตามกฎหลักการ
 • ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามข้อกําหนด
 • ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทํางานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา
 • จัดการอบรมและเข้ารับการอบรมตามแผนประจําปี
 • เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการทํางาน หรือข้อปรับปรุงในการทํางานต่อผู้บังคับบัญชา
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ความปลอดภัย รวมถึงประกาศคําสั่งของบริษัทฯ

 

 • อํานาจ                       

ในกรณีที่พนักงานในตําแหน่งนี้ไม่อยู่ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่แทน

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • การศึกษา                   

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์

 • ประสบการณ์               

มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 

 • ความชํานาญ              
 1. มีความเป็นผู้นํา
 2. มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการทํางาน กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจ
 • การฝึกอบรม               

ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร GMP, HACCP,ผ่านการฝึกอบรม จป.หัวหน้างาน