24/05/2022

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (Asst.supervisor)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ควบคุมและดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด
  • ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  • ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
  • รายงานปัญหาและความผิดปกติที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรอย่างเคร่งครัด
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อำนาจ           

  • ในกรณีที่พนักงานในตําแหน่งนี้ไม่อยู่ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน

 

คุณสมบัติที่ต้องการ          

  • การศึกษา                     

หากวุฒิต่ำกว่า ม.3หรือ ปวช. ต้องมีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 2 ปี

  • ความชํานาญ                   

มีความรับผิดชอบและมีความอดทนสูง สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

  • ประสบการณ์                   

GMP , HACCP , ความปลอดภัยในการทํางาน อบรมตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน