24/05/2022

หัวหน้าแผนกบรรจุ

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • การศึกษา

ปริญาตรี วิทยาศาตร์การอาหาร/สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์

 • ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

 • ความชำนาญ

สามารถควบคุมดูแล และรู้วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องจักร

 • การฝึกอบรม

ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร GMP, HACCP,ผ่านการฝึกอบรม จป.หัวหน้างาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากําหนด
 • วางแผนการผลิตในแต่ละวันเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด
 • กวดขันพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทํางานและความปลอดภัย
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทํางานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา 5. จัดการอบรมและเข้ารับการอบรมตามแผนการอบรมประจําปีของบริษัทฯ
 • เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการทํางาน หรือข้อปรับปรุงในการทํางานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย7
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ กฎความปลอดภัยรวมถึงประกาศคําสั่งของบริษัทฯ