24/05/2022

หัวหน้าแผนก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 • บริหารจัดการ ควบคุม สั่งการงานวิศวกรรม งานระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคงานระบบปรับอากาศ 
 • บริหารจัดการ ควบคุม สังการ งานซ่อมแซม บํารุง ดูแลรักษาเครื่องจักร งานระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคงานระบบปรับอากาศ 
 • บริหารจัดการ ควบคุม สั่งการงาน ดูแลซ่อมแซม ปรับปรุง งานระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคงานระบบปรับอากาศ 
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนุรักษ์พลังงานและขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานประจําโรงงาน 
 • านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนกวิศวกรรม 
 • แจ้งเจ้าของพื้นที่หรือผู้บังคับบัญชา Senior management รับทราบเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์อาหารหรือโรงงาน

 

 • อํานาจ 

ในกรณีที่พนักงานในตําแหน่งนี้ไม่อยู่ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่แทน

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • การศึกษา                           

ปวส.ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง าความเย็น

 • ประสบการณ์                     

ไม่ต่ำ 5 ปีขึ้นไป

 • ความชํานาญ                   

เชื่อมโลหะเป็น ความรู้เรื่องความเข้าใจในเรื่องไฟฟ้าอุตสาหกรรมและหลักการทําความเย็น

 

 • การฝึกอบรม                      
 1. การใช้และบํารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ ,การทําความเย็นแบบอัดอากาศ แบบดูดซึม
 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานไฟฟ้าภายในอาคาร