24/05/2022

หัวหน้าแผนก

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • ทําการศึกษาการกระจายความร้อนของเครื่องฆ่าเชื้อ ตู้นึ่ง และการแทรกผ่านความร้อนของผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในบริษัท และสอดคล้องกับข้อกําหนด มาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์/ลูกค้า
 • สรุปผลและจัดทํารายงานการศึกษาการกระจายความร้อน และการแทรกผ่านความร้อนของผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ทวนสอบการกระจายความร้อน และการแทรกผ่านความร้อนของผลิตภัณฑ์ตามรอบแผนงานที่กําหนดไว้
 • จัดทําข้อมูล แก้ไข และปรับปรุงรายละเอียดของเวลาฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในบริษัท รายละเอียดของการสํารวจตู้นึ่งและเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้งานในบริษัท
 • จัดทําเอกสารในระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฆ่าเชื้อ เพื่อขออนุมัติใช้งาน
 • ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษาการกระจายความร้อนของการฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์
 • รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศ และระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 • อํานาจ                         

ในกรณีที่พนักงานในตําแหน่งนี้ไม่อยู่ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่แทน

คุณสมบัติที่ต้องการ 

 • การศึกษา                     

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์               

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอาหาร 0-3 ปี

 • ความชํานาญ               

มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางานได้, มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้

 • การฝึกอบรม                 

ระบบมาตรฐานและระบบคุณภาพ เช่น ISO, HACCP, GMP, BRC, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานการใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อ, การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิดชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ