24/05/2022

ช่างเทคนิค

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • ปฏิบัติงานซ่อมสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ดําเนินการตรวจเช็คตามแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรประจําเดือน
 • บํารุงรักษาทําความสะอาดเครื่องมือที่ใช่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและครบถ้วน
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

 

อำนาจ

ในกรณีที่พนักงานในตําแหน่งนี้ไม่อยู่ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่แทน

 

คุณสมบัติที่ต้องการ 

 • การศึกษา             

ปวช. – ปวส. สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, โลหะ/เชื่อม

 • ประสบการณ์        

 • ความชำนาญ      
 1. ขยัน อดทน ยอมรับคําตําหนิของผู้บังคับบัญชา
 2. ซื่อสัตย์,ทํางานละเอียดรอบคอบรวดเร็ว
 3. ตรงเวลา มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน
 • การฝึกอบรม         
 1. ทักษะเชิงเทคนิค
 2. ความปลอดภัยในการทํางาน