ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

อายุ:

46 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

24 เมษายน 2567

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

คุณวุฒิทางการศึกษา:

•    ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•    ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) Boston University สหรัฐอเมริกา

•    ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการอบรม:

•    หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่น13

•    หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ IOD: DCP รุ่น107

•    หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ (ใบอนุญาตทนายความ 1138/2543)

•    หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ปปร. รุ่น 12

•    หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า

•    หลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก ด้านการพัฒนามหานคร (Global business Leaders Program : GBL รุ่น 3 )

•    หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจแบบก้าวกระโดด (DSTARTUP  รุ่น 2)

•    หลักสูตร Transformers นักเปลี่ยนแปลง  มหาวิทยาลัยมหิดล

•    หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่น 1)

•    หลักสูตรหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD รุ่น 8) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

•    ปัจจุบัน                    ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท เวฟ เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

•    2566 – ปัจจุบัน         กรรมการบริษัท, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

•    2556 – ปัจจุบัน         กรรมการผู้จัดการ, บริษัท อรวิชช์พงศ์ จำกัด