นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง

อายุ:

43 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

20 กุมภาพันธ์ 2567

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

คุณวุฒิทางการศึกษา:

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (EMBA Program), Sasin School of Management
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เอกการบัญชี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม:

• Director Certification Program (DCP 352) , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Advance Audit Committee Certification Program (AACP) , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

• 2562-2567 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมควิเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอดไวเซอรี่ จำกัด
• 2560-2562 : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โมเดิร์น เอ็นเนอร์จี แมเนจเมนท์ จำกัด
• 2553-2559 : รองผู้อำนวยการ บริษัท เคพีเอ็มจี แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย)
• 2552-2550 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท Deloitte LLP (สิงคโปร์)