นายเพ็ชร ประภากิตติกุล

อายุ:

40 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

24 เมษายน 2567

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

คุณวุฒิทางการศึกษา:

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม:

หลักสูตรออนไลน์ Entrepreneurship โรงเรียนวอร์ตัน แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

•    โครงการ Sustainism ยั่งยืนนิยม ร่วมกับ AFMA (Inter-governmental organization in association with UNFAO)

•    โครงการ Womenpreneur ร่วมกับ UOB

•    โครงการ 2nd cash แพลทฟอร์มสร้างรายได้ทางที่ 2 ให้กับผู้เดือดร้อนจากโควิด ร่วมกับ ISMED

•    โครงการพัฒนาผู้ประกอบการดิจิทัล ร่วมกับ KTB

•    โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตร ร่วมกับ บางจาก