ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ:

--/--

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

--/--

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--