Asian Alliance International Public Company Limited

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2548 ภายใต้ชื่อบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อนจะแปรสภาพเป็นสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ด้วย ทุนจดทะเบียน 2,125 ล้านบาท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก ผลิตภัณฑ์ อาหารพร้อมทานบรรจุในภาชนะปิดผนึก และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปทูน่า เช่น ปลาป่น น้ำนึ่งปลา และน้ำมันปลา

ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก หรือ Wet Pet Food กำลังการผลิต คิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จประมาณ 49,500 ตัน/ปี
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุในภาชนะปิดผนึก หรือ Human Food กำลังการผลิต คิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จ ประมาณ 17,500 ตัน/ปี และ ผลิตภัณฑ์ปลาป่น กำลังการผลิต 6,000 ตัน/ปี

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท

สำนักงาน

55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (034) 822700-4
โทรสาร : (034) 822699

โรงงาน

8/8 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (034) 845575-91
โทรสาร : (034) 845546

ผู้สอบบัญชี

นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด