นายสามารถ ชัชวาลจำรัส

อายุ:

66 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

20 กุมภาพันธ์ 2567

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

คุณวุฒิทางการศึกษา:

• Master of Business Administration, Baylor University, Waco, Texas
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

• 2559-2564 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ สายบริหารการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• 2552 – 2564 ธนาคารกรุงเทพ สายบริหารการเงิน – ฝ่ายปฏิบัติการ
– Senior Vice President
– Executive Vice President
– Treasury System Project Manager
• 2543 – 2551 ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
– Treasury – Global Corporate as Risk Treasury
– Treasury – Global Consumer as Senior FX Trader
• 2541 – 2542 ธนาคาร ซูมิโตโม กรุงเทพ Chief FX Trader
• 2539 – 2540 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร Treasury Manager SVP
• 2530 – 2538 ธนาคารกรุงเทพ สายบริหารเงิน – บริหารเงิน Senior FX Trader