นางอัจฉรา หมอดี

อายุ:

65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

Member of the Executive Committee / Member of the Credit Committee / Senior Marketing Manager

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

17 กุมภาพันธ์ 2565

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม:

  • หลักสูตร BRC (British Retain Consortium) Global standard food, Issue No.7 
  • หลักสูตร Auditor Training Course / BVQI
  • หลักสูตร ISO 14001:2004 Internal Audit
  • หลักสูตร FDA seafood sensory training
  • หลักสูตร GMP&HACCP Codex Alimentarius Requirements / NQAC.S

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

  • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการสินเชื่อ, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  • 2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)