นายวิชัย อัศรัสกร

อายุ:

62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

30 กรกฎาคม 2564

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • 2524 – 2527 : BACHELOR OF ENGINEERING in Electrical Engineering, THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA.
 • 2521 – 2523 : Waverley College, Sydney, AUSTRALIA.
 • 2518 – 2521 : โรงเรียนเซนต์เกเบรียล
 • 2511 – 2518 :  โรงเรียน อัสสัมชัญ (ศรีราชา)

ประวัติการอบรม:

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน.7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) DCP212, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 215/2016), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 8, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  รุ่นที่ 12, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตรปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

 • 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, หอการค้าไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พาเนล พลัส จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน รองประธาน, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2562 – 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)