เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์

อายุ:

62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

24 พฤษภาคม 2564

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ASIAN University
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ

ประวัติการอบรม:

 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น DAP 186/2021, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • คณะทำงานด้านการขนส่งเอเปค (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน Port Experts Group)
 • โครงการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
 • การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ บมช. (รุ่นที่3)
 • ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำ: ผู้นำที่เป็นเลิศ ทีมที่เป็นเลิศ เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ”
 • ทิศทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รุ่นที่ 1
 • การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 2
 • การฝึกอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่ CEO” รุ่นที่ 1
 • การศึกษาหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TOP Executive Program in Commerce and Trade: TEPCOT)
 • หลักสูตรบริหารและจัดการท่าเรือ ณ ประเทศเบลเยี่ยม (Port Management and Harbor Organization Technique)
 • PORT SECURITY ประเทศเบลเยี่ยม
 • Regional Seminar on Safe Packing of CTUS ประเทศเกาหลีใต้
 • Port Management & Logistics ประเทศสโลวีเนีย
 • Mega Port Initiative ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • International Seaport Interdiction Train ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • The World Ports Climate Conference 2008 ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • การจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สหราชอาณาจักร
 • การประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 38 สำนักงานใหญ่ IMO สหราชอาณาจักร
 • Busan International Port Conference (BIPC) 2015 สาธารณรัฐเกาหลี
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2560 ผู้อำนวยการ, การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • 2558 – 2558 รองผู้อำนวยการสายวิศวกรรม
 • 2555 – 2558 ผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง
 • 2553 – 2555 รองผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง
 • 2551 – 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง