นายบัณฑิต พิเชฐพงศา

อายุ:

45 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน / กรรมการสินเชื่อ / 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

17 กุมภาพันธ์ 2565

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม:

 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives CGE รุ่นที่ 19/2022 เดือนเมษายน 2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ HRP 19/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร BRC Food Issue 8 Requirement and Implementation with Integrated Audit Technique and Shadow Audit Training Course 2019, System Development Consultant Co.,Ltd.
 • หลักสูตร Internal Audit GMP/HACCP for Food Industrial and Food Safety Audit Technique 2019, BSI Group
 • หลักสูตร Implementation GMP/HACCP for Food Industrial 2019, BSI Group
 • หลักสูตร Hazard Analysis and Critical Control Points Training Course 2015, Bureau Veritas
 • หลักสูตร Requirement for Global Standard for Food Safety I.7 & Internal Quality Audit 2015, System Development Consultant Co.,Ltd.

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน / กรรมการสินเชื่อ,บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2556 ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายผลิต, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)