นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์

อายุ:

47 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน / กรรมการสินเชื่อ / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

24 พฤษภาคม 2564

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) New York Institute of Technology (NYIT), USA
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม:

 • หลักสูตร TFRS ปี 66, บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
 • หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2022 หัวข้อ PDPA for Accounting and Finance, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 320/2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 127/2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5, 2564, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร GRI Certified Training Course based on the GRI Sustainability Reporting Standards, 2021, สถาบันไทยพัฒน์
 • หลักสูตร Foundations in Responsible Investment, 2021, PRI Academy
 • หลักสูตร Sustainability and Climate Risk, 2021, Global Association of Risk Professionals (GARP)หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ HRP 19/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Business Strategy for IR, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร IR Professional Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรการจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืนด้วยเครื่องมือตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรบทบาทของเลขานุการบริษัท, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CSP – Company Secretary Program  CSP 61/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน / กรรมการสินเชื่อ / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2564 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2560 เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2557 Financial Analyst, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2556 Financial Analyst, บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส จำกัด