นางสาวประภา ปูรณโชติ

อายุ:

68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

24 พฤษภาคม 2564

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

 1. บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม:

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ 5, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส. 2), สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร Global Business Leader Program (GBL), สถาบัน Lead Business Institute
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 14/2559, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปศส. 7), สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 148/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วดท. 14), สถาบันวิทยาการตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 (นมธ. 2), สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6), สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการธนาคารคณะกรรมการคดีพิเศษ, กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ที่ปรึกษางานกำกับดูแลกิจการ,บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2561 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2562 กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการ /เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหาร สายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)