นางนฤมล จงเจริญ

อายุ:

41 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

24 พฤษภาคม 2564

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม:

 • การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2/65, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์(หลักสูตรอบรม 12 ชั่วโมง)
 • หลักสูตร How to Transform to Digital Accounting ก้าวสู่..การบัญชีดิจิทัล รุ่นที่ 2/65, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์(หลักสูตรอบรม 6 ชั่วโมง)
 • หลักสูตร Update TFRS ปี 2565, สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรอบรม 7.00 ชั่วโมง)
 • หลักสูตรที่ได้เข้ารับการอบรมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2564 ได้แก่
  • UPDATE TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs ที่ใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 (หลักสูตรอบรม 7.00 ชั่วโมง)
  • Financial Reporting Trends 2021 (หลักสูตรอบรม 1.30 ชั่วโมง)
  • Finance Transformation Consolidation and Reporting โดยใช้ LucaNet (หลักสูตรอบรม 1.30 ชั่วโมง)
  • Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives (หลักสูตรอบรม 1.30 ชั่วโมง)
  • Sustainability ESG and Company’s Reporting (แนวคิดความยั่งยืนขององค์การกับการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงาน)
   (หลักสูตรอบรม 1.30 ชั่วโมง)
  • หลักสูตรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบเรื่องกำหนดราคาโอน Transfer Pricing (หลักสูตรอบรม 1.30 ชั่วโมง)
  • Tax Consideration for Outbound Investment ก้าวทันเข้าใจและปรับตัวต่อมาตรการภาษีอากรระหว่างประเทศไปกับ BEPS 2.0
   เพื่อการวางโครงสร้างการลงทุนในต่างประเทศที่เหมาะสม (หลักสูตรอบรม 1.30 ชั่วโมง)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

 • 2564 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2564 ผู้จัดการแผนกบัญชี, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)