นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

อายุ:

63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

15 มีนาคม 2554

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

  1. บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม:

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 194/2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 9/2546 , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

  • 2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  • 2542 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • 2548 – 2564 ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)