นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

อายุ:

68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

24 พฤษภาคม 2564

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

 1. บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม:

 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 5/2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Professional Development: Risk Management and Internal Audit Program (23/07/2562), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience (ITG 10/2019), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 14/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Social Enterprise, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น DCP 250/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management and Internal Control Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน /
  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน /
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัทเอเชี่ยนซีคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, กระทรวงมหาดไทย
 • 2550 – 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและปทุมธานี, กระทรวงมหาดไทย
 • 2547 – 2550 ผู้อำนวยการกองและสำนักในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กระทรวงมหาดไทย