นายเอกราช พรรณสังข์

อายุ:

52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร / ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ / กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

1 เมษายน 2561

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

 1. บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการอบรม:

 • หลักสูตร Insight in SET : รู้รอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน รุ่นที่ 1, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร TTB Digital LEAN Supply Chain รุ่น 17/2565, ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program รุ่น DLCP 5/2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น DCP 150/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน / ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2561 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2564 กรรมการ, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด