นายเฮนดริคัส แวน เวสเทนดอร์พ

อายุ:

58 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

24 พฤษภาคม 2564

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

 1. บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • Senior Executive Program Harvard Business School – Tsing Hua – CEIBS 
 • Commercial Technical Program Nijenrode Business University, Breukelen 
 • BSc Mechanical Engineering, Amsterdam

ประวัติการอบรม:

 • Director Certification Program (DCP) Class 326/2022 (English Program)หลักสูตร DCP : DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAME (ENG), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – 2564 กรรมการ, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 • 2558 – 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน / กรรมการบริหาร, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2558 Chief Financial Officer, Nutreco Asia
 • 2552 – 2554 Managing Director Skretting Asia, Shanghai, China, Nutreco Asia
 • 2548 – 2552 Managing Director Skretting Japan, Fukuoka, Nutreco Asia
 • 2545 – 2548 Projects Director Europe Marine Harvest Europe, Amersfoort, Netherlands, Nutreco
 • 2543 – 2544 Post – Merger Integration Manager Marine Harvest Europe, Bergen, Norway, Nutreco