นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

อายุ:

52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

24 พฤษภาคม 2564

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

 • กรรมการ, บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • หลักสูตร Owner/President Management – Harvard Business School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University แมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาธันวาคม 2539

ประวัติการอบรม:

 • Corporate Governance for Capital Market; Intermediaries Program 12/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2559)
 • Audit Committee Program 32/2010, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2553)
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2553)
 • Director Accreditation Program 48/2005, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2548)
 • Director Certification Program 175/2003, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2546)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่น 9), สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7, สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.3), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยากรพลังงาน  (วพน.11), สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1), วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 63, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดงาน เอเปค ซีอีโอ ซัมมิท 2022
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ คณะกรรมการการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพาลาย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – 2564 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการ การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 • 2559 – 2561 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2563 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)