นางศศิญดา วิไลพล

อายุ:

50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:

17 กุมภาพันธ์ 2565

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ):

--/--

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย:

 • นายสันติ วิไลพล

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม:

 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 27/2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Corporate Governance for Executives CGE รุ่นที่ 19/2022 เดือนเมษายน 2565, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • BRC Food Issue 8 Requirement and Implementation with Integrated Audit Technique and Shadow Audit Training Course 2019, System Development Consultant Co.,Ltd
 • FSPCA Preventive Controls for Human Food 2017, System Development Consultant Co.,Ltd
 • FSPCA Preventive Controls for Animal Food 2017, System Development Consultant Co.,Ltd
 • FACTORY MANAGER, ส.ค. 2560, Factory Manager Course, The Federation of Thai Industries
 • Interetaion of MSC Version 4.0 Requirements Training Course 2016, Bureau Veritas
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการเบื้องต้นของการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ISO/FSSC 22000 & IFS Food V.6 Training Course 2015, System Development Consultant Co.,Ltd
 • MINI FOOD ENGINEERING PROGRAM, ส.ค. 2558, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 • MINI MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION: MINI MBA, พ.ค. 2553, NIDA Business School
 • THE MANAGERIAL GRID SEMINAR, ก.ค. 2547, Grid International Inc., U.S.A. และ Grid Organization Development and Change Management ประเทศไทย
 • จิตวิทยาการจัดการ, ส.ค. 2546, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • หลักการและวิธีปฏิบัติในการแปรรูปด้วยความร้อนที่ใช้กับอาหารที่มีกรดต่ำและกรดในภาชนะปิด, พ.ค. 2545, School of Agriculture West Lafayette, INDIANA, Purdue University
 • BETTER PROCESS CONTROL SCHOOL, พ.ค. 2545, Food Science Department, School of Agriculture West Lafayette, INDIANA, Purdue University

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)